همایش ملی وقف با تاکید بر آموزش عالی

تمدید مهلت ارسال چکیده

بنا به درخواست پژوهشگران محترم مهلت ارسال چکیده برای همایش ملی وقف با تاکید بر آموزش عالی ایران تا تاریخ 15 آذر ماه به مدت 15 روز تمدید شد.