اهداف

 

اهداف همایش

-        وقف در اسلام و ایران

-        شناسایی مبانی علمی وقف و مسایل آن

-        ترویج فرهنگ وقف و تجلیل از خیرین آموزش عالی

-        تعمیق و گسترش سنت وقف در آموزش عالی

-        تبیین ابعاد فقهی و حقوقی وقف

-        تبیین ابعاد اجتماعی و فرهنگی وقف

-        چالش­های فرهنگی و حقوق وقف در ایران