کمیته ها

کمیته برنامه ریزی و سیاستگذاری همایش  

 دکتر سید جواد ساداتی نژاد

 دکتر عباس کتابی

 دکتر مجید منعم زاده

علی محمد الماسی

 دکتر محسن نیازی
 

کمیته علمی همایش  

 حجت الاسلام دکتر عبدالله موحدی محب

 دکتر عباس زراعت

 دکتر سیدرضا میراحمدی 

 دکتر رضا روحانی

 دکتر محسن سیفی

 دکتر عباسعلی فراهتی

 دکتر حمیدرضا فهیمی تبار

 دکتر حسین قربانپور

 دکترمحمد جواد پوروقار

 دکتر محمود مرعشی نجفی

 دکتر محمد امینی

 دکتر احسان قدرت الهی

 دکتر عباس زارعی

 دکتر محسن قاسم پور

 دکتر مصطفی عباسی مقدم

 دکتر حسین زاده

 دکتر حسین حیدری

 دکتر سعید قماشی

 دکتر تقی آزاد ارمکی

 دکتر محمد گنجی

 دکتر مهران سهراب زاده

 دکتر اسدالله بابایی فرد

 دکتر نرگس نیکخواه قمصری

 د